Čo je srdcová ablácia?

Počas ablácie lekár zavedie do vášho srdca niekoľko dlhých izolovaných drôtov – katétrov. Niektoré slúžia na sledovanie arytmie a jeden z nich je určený na abláciu. Lekár umiestni ablačný katéter tak, aby ležal na mieste poruchy vedenia, alebo veľmi blízko k tomuto miestu. Do katétra je potom pustený prúd s vysokou frekvenciou. V dôsledku toho sa nahreje malá kovová plôška na konci katétra a teplom poškodí tkanivo na ktorom leží. V dôsledku toho tkanivo prestane byť elektricky vodivé a nie je schopné vyvolávať alebo udržovať arytmiu.

Ako srdce pracuje

Skôr ako budeme hovoriť podrobnejšie o srdcovej ablácii musíme si povedať niečo o tom, ako srdce pracuje.

Srdce je dutý svalový orgán, ktorý pumpuje krv cez telo. Je to veľmi dôležitá funkcia lebo krv obsahuje kyslík a živiny, ktoré telo potrebuje aby mohlo správne pracovať. Krv je pumpovaná zo srdca, keď sa zmrští (bije). Toto zmrštenie nastáva, keď je srdcový sval stimulovaný elektrickým impulzom nezávisle od toho, či sa jedná o prirodzený impulz, alebo o externý impulz. Aby toto všetko mohlo srdce robiť má, podobne ako dom, svoje “elektrické rozvody a potrubia”. Pre informácie pozrite aj časť Srdce a choroby srdca.

Pumpovanie

Dom má svoje vodovodné a kanalizačné rozvody, ktoré pozostávajú z čerpadla, sifónov, ohrievača vody, vodovodných rúr, kanalizácie a ďalších súčastí. Podobne srdce má svoj systém. Namiesto sifónov má srdce štyri dutiny. Tieto dutiny spolupracujú tak, aby krv prúdila cez telo. Dve horné dutiny sa volajú pravá a ľavá predsieň a dve dolné sú pravá a ľavá komora.

Do predsiení priteká krv z tela a pľúc a komory pumpujú krv do tela a do pľúc. Normálne sa predsiene zmršťujú približne naraz a komory sa zmršťujú vzápätí po nich, tiež skoro naraz.

Elektrické rozvody

Tak ako dom aj srdce má svoje elektrické rozvody. Práca srdca je závislá od elektrických rozvodov, ktoré vedú signály. Tieto signály stimulujú srdce a reakciou srdcového svalu na túto elektrickú stimuláciu je, že sa zmrští. Elektrický systém srdca vedie stimulačné impulzy cez srdce tak, aby bola zabezpečená jeho správna činnosť. To znamená, že impulzy sú vedené určitým stanoveným spôsobom. Každá časť (dutina) srdca sa zmrští, keď príde do nej impulz. Každý normálny úder srdca sa začína v sinoatriálnom uzle (SA uzol).

SA uzol je skupina špecializovaných buniek, ktoré sa nachádzajú v pravej predsieni. Za normálnych okolností SA uzol produkuje elektrické impulzy v správny čas, tak aby boli pokryté potreby tela. Preto sa SA uzol nazýva aj prirodzený kardiostimulátor. SA uzol riadi normálnu frekvenciu srdca.

Z SA uzla elektrický impulz prechádza cez predsiene v dôsledku čoho sa tieto zmrštia a vypudia krv do komôr.

Z predsiení elektrický impulz prechádza do atrioventriculárneho uzla (AV uzol), ktorý sa nachádza medzi predsieňami a komorami. AV uzol je jediná správna cesta, ktorou sa má elektrický impulz preniesť z predsiení do komôr. Je to zabezpečené tým, že medzi predsieňami a komorami je špeciálne nevodivé tkanivo, ktoré zabraňuje tomu, aby impulz išiel inou cestou. AV uzol posiela elektrický impulz do komôr v správny čas, tak aby bolo zabezpečené efektívne vypudenie krvi do tela.

Problémy s elektrickým vodivým systémom srdca

Ak sú v dome zle urobené elektrické rozvody nebudú správne fungovať. Môžu byť dokonca nebezpečné. Rovnako je to s elektrickým vedením v srdci. Abnormálne (iné než normálne) elektrické vedenie v srdci môže spôsobovať abnormálny srdcový rytmus, alebo arytmiu. Zvyčajne sa to prejaví zmenou frekvencie akou srdce bije.

Arytmia sa zvyčajne prejavuje ako pocit skákania alebo trepotania v hrudníku (palpitácie). Niekedy spôsobuje ľahké závrate, mdloby, bolesť v hrudníku alebo dýchavičnosť. Stáva sa, že arytmia zostáva nepovšimnutá, bez príznakov a zistí sa len na EKG. Niektoré arytmie sú len drobnou nepríjemnosťou, ale niektoré môžu byť závažné a môžu vyústiť do takej frekvencie srdca, ktorá je buď príliš pomalá, alebo príliš rýchla na to, aby krv bola efektívne prečerpávaná do tela. Často sa vyskytujúcim typom arytmie sú takzvané supraventriculárne (nad komorové) tachycardie (rýchle srdcové frekvencie) označované ako SVT. Pri SVT predsiene bijú príliš rýchlo, čo môže spôsobiť, že aj komory bijú rýchlo. Nižšie sú popísané tri časté typy SVT.

WPW syndróm

WPW (Wolf-Parkinson-White) syndróm je častou príčinou SVT. Pri WPW je v srdci tkanivo, ktoré spôsobuje “skrat” medzi predsieňami a komorami. Je to teda elektrické spojenie medzi predsieňami a komorami, ktoré sa nachádza v mieste, kde by sa mala nachádzať vrstva buniek, ktoré izolujú predsiene od komôr. Tento skrat sa nazýva accesórnou dráhou a umožňuje, aby elektrické impulzy prechádzali z predsiení do komôr bez toho, aby prešli cez AV uzol. Pri WPW sa SVT zvyčajne začína, keď impulz prejde do komory cez AV uzol a potom späť do predsiene cez takéto skratové vedenie. Tento impulz potom prechádza cez predsieň do AV uzla skôr než SA uzol stihne začať nasledujúci normálny cyklus. Ak takýto impulz putuje stále dookola spôsobí to, že srdce bije veľmi rýchlo.

AV nodal reentrant tachycardia

AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) je ďalší častý typ SVT. Pri AVNRT existuje vodivá dráha navyše v samotnom AV uzle, alebo v jeho blízkosti. Impulz môže prechádzať cez AV uzol aj cez túto dráhu navyše a putovať dookola, čo spôsobí veľmi rýchlu frekvenciu srdca.

Atriálne tachycardie

Pri niektorých SVT predsiene vysielajú viac impulzov rýchlo po sebe. Časť z týchto impulzov môže ísť cez AV uzol do komôr. Výsledkom je, že srdcová činnosť je nepravidelná a rýchla a krv nie je efektívne prečerpávaná.

Liečba SVT

Je viac spôsobov liečby SVT. Medi takéto spôsoby patrí liečba liekmi, chirurgický zákrok a ablácia.

Antiarytmické lieky

Tieto lieky menia spôsob, ako elektrický systém srdca pracuje. Môžu zabrániť vzniku abnormálnej frekvencie srdca, alebo jej pretrvávaniu.

Chirurgický zákrok

Chirurgický zákrok sa na liečbu SVT používa len zriedka. Počas takéhoto výkonu chirurg prereže alebo odstráni elektrické dráhy, ktoré spôsobujú arytmiu.

Ablácia

Ablácia pomocou katétra je ďalší spôsob, ako môže byť odstránená alebo prerušená elektrická dráha, ktorá spôsobuje arytmiu. Je to zákrok, ktorý sa robí bez chirurgického zásahu.

Aká liečba je najlepšia?

Váš lekár s vami prediskutuje výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov liečby a možnosť ich použitia vo vašom prípade. Antiarytmické lieky nie vždy zaberú a môžu mať nežiadúce vedľajšie účinky. Chirurgický zákrok je zviazaný s vyšším rizikom a je cenovo náročnejší. Ablácia pomocou katétra je zložitý a náročný aj keď relatívne bezpečný, ale nie lacný zákrok, ktorý niekedy umožní vyliečiť SVT bez toho, aby bolo potrebné dlhodobo užívať lieky alebo aby sa robil chirurgický zákrok.

Ako ablácia funguje?

Počas ablácie lekár zavedie do vášho srdca niekoľko dlhých izolovaných drôtov – katétrov. Niektoré slúžia na sledovanie arytmie a jeden z nich je určený na abláciu. Lekár umiestni ablačný katéter tak, aby ležal na mieste poruchy vedenia, alebo veľmi blízko k tomuto miestu. Do katétra je potom pustený prúd s vysokou frekvenciou. V dôsledku toho sa nahreje malá kovová plôška na konci katétra a teplom poškodí tkanivo na ktorom leží. V dôsledku toho tkanivo prestane byť elektricky vodivé a nie je schopné vyvolávať alebo udržovať arytmiu.

Čo ma čaká počas ablačného zákroku?

Ablácia sa robí v špeciálne upravenej miestnosti nazývanej elektrofyziologické laboratórium. Niekedy sa robí v katetrizačnej sále.

Zvyčajne je pacient privezený na posteli do sály a premiestnený na stôl s röntgenom. Tento stôl je pohyblivý a má nad sebou veľkú röntgenovú kameru. V sále sú aj iné prístroje ako napríklad monitory, defirilátor a podobne. Na stole je pacient pripojený k prístrojom a prikrytý sterilnou prikrývkou.

V sále sa nachádza personál vrátane elektrofyziológa (špeciálne vyškolený lekár), sestier a technikov.

Sestra oholí a vyčistí miesto, kde budú zavedené katétre. Zvyčajne je to slabina a rameno. Aby bolo miesto znecitlivené vpichne do neho tenkou ihlou anestetikum.
Do predlaktia je pacientovi zavedená infúzia. To umožňuje v prípade potreby podať lieky priamo do žily.

Počas zákroku je pacient často pri vedomí a sú mu podávané lieky, ktoré pomáhajú udržať ho v kľude a pohode. Občas je potrebné pacienta uspať. V každom prípade je jeho stav trvale sledovaný.

Na mieste, kde sa zavedú katétre sa urobí malý rez. Do žily (niekedy do artérie) sa vpichne ihla a zavedie zavádzač cez ktorý sa zavedie jeden alebo viac katétrov.
Do srdca sa cez cievny systém zavedie potrebný počet katétrov. Lekár sleduje zavádzanie katétrov pomocou röntgenu.

Katétre môžu byť použité na to, aby sledovali ako elektrické impulzy prechádzajú rôznymi časťami srdca. Okrem toho môžu byť použité na to, aby cez ne boli do srdca privedené stimulačné impulzy, ktoré nútia srdce biť. Lekár sa pomocou týchto impulzov snaží umelo vyvolať (indukovať) pacientovu SVT. To lekárovi umožní lepšie pochopiť príčiny a miesto vzniku arytmie a lepšie stanoviť správny spôsob liečby. Je dôležité aby pacient upozornil lekára, keď cíti rovnaké príznaky, ako pri svojej arytmii.

Tieto vyvolané arytmie sa často samy zastavia. Málokedy spôsobujú pacientovi mdloby . V tomto prípade lekár môže rozhodnúť, že do srdca vyšle elektrický výboj, aby zastavil abnormálnu frekvenciu. Keby pacient nebol v elektrofyziologickom laboratóriu mohli by byť tieto arytmie veľmi nabezpečné dokonca by mohli aj ohroziť život pacienta. Personál v sále je ale dobre vyškolený a má k dispozícii prístroje a lieky potrebné na včasnú a zodpovedajúcu reakciu na vzniknuté arytmie.

Ablácia je zvyčajne bezbolestná. Niekedy však pacient pociťuje tlak na miestach, kde sú zavedené katétre. Často má pacient trochu nepríjemný pocit v hrudníku počas samotnej aplikácie ablačného prúdu.
Väčšina ablačných zákrokov trvá asi dve-3 hodiny hodiny. Niekedy však vyžadujú aj podstatne dlhší čas (6 aj viac hodín). Je prirodzené, že pacient pri zákroku, ktorý vyžaduje tak dlho pokojne ležať cíti nepohodlie a únavu.

Čo ma čaká po zákroku?

V závere zákroku sú vytiahnuté z tela pacienta všetky katétre. Miesto, kade boli katétre zavedené sa na určitú dobu pritlačí, aby sa zastavilo krvácanie. Niekedy je potrebné uzavrieť ranku niekoľkými stehmi. Miesto sa obviaže obväzom.

Pacient je odpojený od väčšiny prístrojov. Niekedy sa však ponecháva napojený na niektoré zariadenia aj počas transportu do pooperačnej miestnosti. Napríklad infúzia sa často neodpája.

Pacient musí niekoľko hodín pokojne ležať bež toho, aby dvíhal alebo zohýbal nohy cez ktoré boli zavedené katétre. To umožní, aby sa miesta vpichov na cievach úplne uzavreli.

Zdravotný personál zvyčajne v priebehu niekoľkých hodín pozornejšie sleduje pacienta. Kontroluje jeho pulz, meria tlak a kontroluje miesta vpichov. Ak si pacient všimne, že na miestach kde boli zavedené katétre krváca, cíti tam bolesť alebo ak cíti, že má rýchly pulz musí o tom okamžite informovať sestru.

Vačšinou je pacient prepustený z nemocnice domov na druhí deň. Občas je pacient pripojený k monitoru EKG až do odchodu domov. Niekedy si hojenie rán ,alebo podávanie iných liekov vyžaduje predlženie pobytu v nemocnici. Je potrebné zariadiť, aby pacienta niekto odviezol domov.

Po návrate domov musí pacient na niekoľko dní obmedziť svoje aktivity. Musí sa vyhýbať cvikom vyžadujúcim prudké pohyby a námahe (napríklad pri dvíhaní ťažkých predmetov a pod.). Dôsledne musí brať lieky tak, ako mu ich predpísal lekár.

Obväz je potrebné ponechať na mieste tak dlho, ako povie lekár alebo zdravotná sestra, minimálne však do druhého dňa. Zdravotný personál tiež pacienta poučí o tom, kedy sa, po návrate domov, môže okúpať.
Je normálne, že na mieste, kde boli zavedené katétre sa vytvorí modrina a mierny opuch. Tieto zmiznú v priebehu jedného až dvoch týždňov. Nie je však normálne ak po návrate domov je miesto na dotyk horúce, bolestivé, nadúva sa alebo silne opuchne. Taktiež nie je normálne, aby sa u pacienta objavili horúčky, aby mal rýchly pulz, bolesť v hrudníku, nevoľnosť alebo dýchavičnosť. V týchto prípadoch by mal pacient okamžite kontaktovať svojho lekára.

Aké sú riziká?

Nakoľko ablácia vyžaduje zavedenie katétrov do tela je spojená s určitými rizikami.

Niekedy sa vyskytnú modriny, opuch alebo krvácanie na mieste, kde boli zavedené katétre. Niekedy sa vyskytnú aj závažnejšie komplikácie. Medzi takéto závažné komplikácie patrí infekcia, poškodenie srdcového svalu, poškodenie ciev a krvné zrazeniny. Úmrtie je pri tomto zákroku veľmi zriedkavé.

Môže sa stať, že pri zákroku je poškodený normálny elektrický systém srdca. V takom prípade je niekedy potrebné implantovať pacientovi kardiostimulátor.
Veľká väčšina pacientov nemá po ablácii žiadne komplikácie. Pacient však musí o možných komplikáciách vedieť, aby zvážil riziko zákroku. Ak má pacient akékoľvek otázky o možných rizikách, mal by ich prekonzultovať so svojim lekárom.

Aké sú výhody?

Ablácia môže úplne vyliečiť arytmiu. V mnohých prípadoch pacient nemusí vôbec brať antiarytmické lieky a môže sa vrátiť do normálneho aktívneho života, tak ako keby nikdy žiadnu arytmiu nemal.

Vzdelávacia príručka pre pacienta "ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA FIBRILÁCIÍ PREDSIENÍ"